Rejestr podmiotów uprawnionych

Rejestr podmiotów uprawnionych to inaczej wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce. Podmioty uprawnione muszą działać według określonych zasad i spełniać określone wymagania.

Link do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: polubowne.uokik.gov.pl

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wpisany został do Rejestru podmiotów uprawnionych pod numerem – 6 ( numer dodatkowy 13).

Więcej informacji na temat rejestru oraz zasad jego funkcjonowania znajduje się w pytaniach i odpowiedziach – tworzenie podmiotów uprawnionych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, tj.: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Internetowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ODR)

Platforma ODR to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez internet. Platforma ma na celu ułatwić reklamacje i rozwiązywanie sporów na poziomie unijnym, szczególnie w sytuacji gdy konsument dokonuje zakupów w innym Państwie Członkowskim.

Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK).

Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet, którzy zobowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR, podać adres internetowy tej platformy, a jeżeli oferta jest składana za pomocą wiadomości elektronicznej, to zamieścić do niej link w wiadomości elektronicznej.

Link do platformy ODR, dostępny pod adresem: Online Dispute Resolution

MIĘSO POD LUPĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ

MIĘSO POD LUPĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ

12.12.2017 r.

 • Wieprzowina w tatarze wołowym, substancje dodatkowe E- w białej kiełbasie, których nie powinno być.
 • Inspekcja Handlowa sprawdziła surowe mięso i jego wyroby.
 • Inspektorzy zakwestionowali produkty sprzedawane w 70 sklepach na 168 sprawdzonych.

Czytaj więcej: MIĘSO POD LUPĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ

Polubowne postępowanie (ADR)


Pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR
(ang. Alternative Dispute Resolution) - to polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jest szybsza, bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym.W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni eksperci - mediatorzy.

Inspekcja Handlowa jest właściwa w przypadku sporów z zakresu sprzedaży konsumenckiej (m.in. obuwia, sprzętu AGD, RTV, zabawek, żywność), turystyki, usług deweloperskich i remontowo-budowlanych, edukacji niepublicznej, przewozu towarów oraz z innych sektorów niezastrzeżonych dla pozostałych podmiotów uprawnionych.

Z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej można skontaktować się:

Dane do kontaktu:

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 www.wiihkielce.plZ pracownikiem Inspekcji Handlowej można też spotkać się osobiście (pokój nr 4) w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, przy ul. Sienkiewicza 76 w Kielcach, w godzinach:

 • poniedziałek 7:30 - 17:00
 • wtorek/środa/czwartek/piątek 7:30 - 15:30

Pracownicy Inspekcji Handlowej udziela informacji dotyczących postępowań polubownych, a także:

 • pomagają w wypełnianiu wniosków,
 • informują o kompetencjach i procedurach stosowanych przez podmioty uprawnione,
 • informują o innych sposobach dochodzenia roszczeń konsumenckich.

 
Aby rozpocząć postępowanie należy złożyć WNIOSEK.

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - załącznik w wersji pdf i doc.

Formularz wniosku wraz z dokumentacją można wypełnić elektronicznie i przesłać zeskanowany wraz z własnoręcznym podpisem na adres e-mail
:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składa się w języku polskim, post
ępowanie prowadzone jest również w języku polskim.

Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem
a przedsiębiorcą przez:

 1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,
 2. zaproponowanie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Inspekcja Handlowa zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Jeżeli konsument zareklamował towar lub usługę, a przedsiębiorca reklamacji nie uznał można skorzystać z pomocy naszego Urzędu. Aby wszcząć postępowanie muszą zostać spełnione trzy warunki:

 1. konsument zgłosił przedsiębiorcy reklamację;
 2. spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą nie został zakończony;
 3. przedsiębiorca przy odmowie uznania reklamacji nie zaznaczył, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.


Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera m. in:

 • oznaczenie wojewódzkiego inspektora;
 • oznaczenie stron sporu z podaniem ich imion, nazwisk, firmy, adresu zamieszkania albo siedziby;
 • wskazanie adresu do korespondencji stron sporu, a także numery telefonu lub adres poczty elektronicznej stron sporu;
 • określenie przedmiotu sporu oraz jego wartości;
 • dokładnie określone żądanie – informacje jakim rozstrzygnięciem chcielibyśmy, żeby postępowanie się zakończyło;
 • wskazanie rodzaju postępowania (poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu);
 • podpis wnioskodawcy. 

Do wniosku dołącza się :

 • opis okoliczności sprawy, o ile nie zostały wskazane we wniosku;
 • kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku (kopie lub skany dowodu zakupu, umowy, zgłoszenia reklamacyjne, odpowiedzi przedsiębiorcy albo konsumenta, inna korespondencja która może mieć znaczenie w sprawie albo informacje o braku takich dokumentów)
 • informację, czy i w jakim terminie wnioskodawca podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 • informację na temat dotychczasowego przebiegu sporu, czy sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny lub inny właściwy podmiot lub sąd.

Do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest ZGODA obydwu stron sporu.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest bezpłatne.

Postępowania dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzone są w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Są to: ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.). Ponadto znajdują zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U z 2017 r. Poz. 1014).

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o jego wyniku. Przedstawiona propozycja nie ma wiążącego charakteru. Strony mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub nie zastosować się do niej.

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich: 

 • są wieloletnimi pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki wymagane przepisami, t.j.: posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie pozasądowego lub sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jak również posiadają wykształcenie wyższe oraz ogólną znajomość prawa, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących praw konsumentów. Osoby te podnoszą stale swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach,
 • działają w sposób niezależny i bezstronny. W tym celu:
  • są upoważnione na okres czterech lat przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań;
  • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
  • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu.

Przesłanki, na postawie, których podmiot uprawniony może odmówić rozpatrywania sporu:

 • przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,
 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,
 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej. 

W przypadku postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w których podmiot uprawniony przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu:

 • strony mają prawo wycofać się z postępowania na dowolnym jego etapie;
 • strony mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub nie zastosować się do niej.

Strony na każdy etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich mają prawo korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. W tym przypadku nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów tej pomocy od Inspekcji Handlowej.

Udział w postępowaniu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Przedstawiona propozycja rozwiązania sporu może różnić się od rozstrzygnięcia, jakie mogłyby zapaść w postępowaniu sądowym.

Postępowanie jest prowadzone elektronicznie, papierowo oraz dodatkowo telefonicznie.

Średni czas trwania postępowania wynosi miesiąc. Jednakże, w sprawach szczególnie skomplikowanych może się on wydłużyć do trzech miesięcy.

Skutkiem prawnym danego sposobu zakończenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich może być wniesienie sprawy na drogę sądową.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach nie otrzymał żadnych informacji od konsumentów o przypadkach wycofania się przedsiębiorcy z uzgodnień wypracowanych w toku postępowania ADR. Jednakże, należy domniemywać, że w 100% strony zastosowały się do wyniku postępowania ADR. Ponadto nie prowadzimy analiz dotyczących procentowego udziału przypadków w których strony zastosowały się do wyniku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Inspekcja Handlowa w Kielcach nie przynależy do sieci podmiotów prowadzących pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.),

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1014),

 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
  w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

DODATKOWE MATERIAŁY:

I Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

LISTA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY zakwalifikowanych do I etapu - lista uczestnikówWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w pierwszej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do 30 marca 2018 r. oraz wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Koordynatorem Olimpiady jest Alicja Majka-Kowalczyk, tel. 41 366 19 41 w. 104.


Regulamin I Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej wraz z załącznikami - plik pdf.

Zakres wiadomości wymaganych w I etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie powiatowym (obowiązuje stan prawny na dzień 08.09.2017 r.)
 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 12, 36 – 37;
 2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) – rozdział 1 - 6.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) – wyciąg – art. 221,  384 - 3853, 4491 - 44910, 556 - 581, 627 - 646, 725 - 733,  805 – 834;
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356).
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) – rozdział 1-5.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.) – rozdział 1 i 3;
 7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) - wyciąg – art. 1 - 4, 23a - 46, 99a - 105,
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – wyciąg – art. 3, 16, art. 17a - 17d oraz art. 18 – 19;
 9. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 3 ze zm.) - wyciąg art. 3-17.
 10. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1370) – rozdział 1-7;
 11. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.) - rozdział 1-5;

Zakres wiadomości wymaganych w II etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie wojewódzkim (obowiązuje stan prawny na dzień 08.09.2017 r.)

Akty prawne z etapu I oraz

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2060 ze zm.) – rozdział 1 i 2;
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 892 ze zm.) - wyciąg art. 1-43 (rozdziału 1-4);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) – wyciąg – art. 49 - 79 c;
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) – wyciąg – art. 56 – 71b, art. 104 - 108, art. 109 – 110;
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym  (Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 4, art. 11 - 12, art. 18-21;
 6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1468 ze zm.) - wyciąg art. 1-31 (rozdział 1-7).