Deklaracja dostępności serwisu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach mający siedzibę w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 76 (drugie piętro w budynku) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wiihkielce.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie zarówno do ww. do strony internetowej jak również do strony podmiotowej biuletynu informacji publicznej (BIP) Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach dostępnej pod adresem www.bip.wiihkielce.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2013 roku

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 czerwca 2023 roku


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem niektórych treści, których dotyczą ustawowe wyłączenia.


Wyłączenia ustawowe:
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – są one wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach nie posiada aplikacji mobilnych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 5 sierpnia 2019 roku

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22 czerwca 2023 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Wojciech Kobylarz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 366 19 41 wew.107.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


D
ostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach ma siedzibę na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25 – 501 Kielce.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Henryka Sienkiewicza 76, poprzedzone jest ono niskim schodkiem, następnie znajdują się szerokie (ponad 100 cm szerokości drzwi wejściowe) za którymi są kolejne 3 szerokie schody (bez podjazdów dla wózków inwalidzkich), które prowadzą do wind (2 windy) lub na klatkę schodową. Na II piętro w budynku można zatem dostać się korzystając z jednej z wind, następnie na drzwiach wejściowych do Inspektoratu znajduje się domofon za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem sekretariatu. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w odległości ok. 10 metrów od wejścia.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw dostępności. Kontakt z koordynatorami jest możliwy pod numerem telefonu 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

Informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy WIIH w Kielcach przez osobę ze szczególnymi potrzebami, która nie ma możliwości samodzielnego wejścia i poruszania się w siedzibie Inspektoratu (np. porusza się na wózku inwalidzkim lub posiada inne niepełnosprawności utrudniające Jej samodzielne załatwienie sprawy) należy uprzednio telefonicznie umówić się z wyznaczonym koordynatorem dostępności, który zorganizuje obsługę takiej osoby w Inspektoracie.
W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach dysponuje jednostanowiskową pętlą indukcyjną, na drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych znajdują się oznaczenia kontrastowe, nie ma natomiast oznaczeń w alfabecie brajla.


Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca załatwić sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie terminu może się odbyć :

 • w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Kielcach, w poniedziałek od 7:30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze od 7.30 – 15.30,

 • za pomocą poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 • poprzez kontakt z koordynatorami dostępności pod nr telefonu : 41 366 19 41 wew. 105 lub 107,

 • za pomocą platformy ePUAP.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Wykaz tłumaczy języka migowego na terenie województwa świętokrzyskiego dostępny w postaci pliku pdf.

 
Koordynatorzy w sprawach dostępności: W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powołany jest zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie: Pani Magdalena Bąk, Pan Wojciech Kobylarz. Kontakt : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 76 , 25 – 501 Kielce, tel. 41 366 19 41, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Twoją sprawę załatwimy jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli jednak nie będziemy mogli dotrzymać terminu, poinformujemy Cię kiedy realizacja Twojego żądania będzie możliwa. Termin załatwienia nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności, możemy zaproponować Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Raport o stanie dostępności:

Do pobrania plik w formacie pdf


Plan działania dotyczący poprawy dostępności:

Do pobrania plan w formacie pdf