KONTROLA KONCENTRACJI W 2021 ROKU

Kontrola koncentracji w 2021 roku

08.02.2022 r.

  • 2021 rok był rekordowy pod względem fuzji i przejęć przedsiębiorców.
  • Prezes UOKiK wydał 300 decyzji, czyli 57 więcej niż rok wcześniej i prowadził 376 postępowań z zakresu kontroli koncentracji.
  • Wśród wydanych rozstrzygnięć było 295 zgód na transakcje, cztery decyzje warunkowe i jeden zakaz koncentracji.

Celem kontroli koncentracji prowadzonej przez Prezesa UOKiK jest zapobieganie fuzjom i przejęciom, które doprowadzą do ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami, zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Pomimo trwającej pandemii ubiegły rok upłynął pod znakiem fuzji i przejęć. Łącznie prowadziliśmy 376 postępowań, z czego  329 wszczęto w 2021 r. Wydanych zostało 300 decyzji, w tym  295 to zgody na koncentrację, 4 decyzje warunkowe oraz jeden zakaz. Rozpatrywane sprawy najczęściej dotyczyły branży nieruchomości, handlu oraz energetyki – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Cztery decyzje, w których zgoda została uzależniona od spełnienia przez przejmującego określonych warunków, to koncentracje: Lux-Med – Lecznice CitomedCarrefour Polska – Ingka Centres PolskaDOZ – Euro-Apteka, Super Zdrowie i MLV18 oraz Betamed – Air Liquide. Zakaz dotyczył przejęcia przez Agorę kontroli na Eurozet.

Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy.  Zdecydowana większość  - 287 decyzji -  została wydana po pierwszym etapie. Jedynie do wydania 13 rozstrzygnięć konieczna była druga faza postępowania.

Ponadto Urząd opiniował 380 postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek

Przypominamy, że na stronie internetowej urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Prezesa Urzędu postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji, a także wydanych decyzjach w tym zakresie.

Kontrola inwestycji

Prawo dotyczące kontroli inwestycji weszło w życie w 2020 r. jako część rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. Od tego czasu Prezes UOKiK ma możliwość zablokowania przejęcia polskich spółek ważnych dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego przez podmioty spoza UE, EOG i OECD.

Postępowanie w sprawie kontroli inwestycji, podobnie jak w sprawach dotyczących koncentracji, jest podzielone na dwie fazy. Pierwszym etapem jest wstępne postępowanie sprawdzające, które służy rozdzieleniu spraw na proste i niewymagające dalszych czynności kontrolnych od bardziej skomplikowanych. W przypadku spraw zakończonych na tej fazie Prezes UOKiK wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania kontrolnego i o braku sprzeciwu do transakcji. Do właściwego postępowania kontrolnego (faza druga) mogą być kierowane sprawy, które mogą powodować poważne zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

W ubiegłym roku Prezes UOKiK prowadził dziewięć postępowań, z czego osiem wszczął w 2021 r. Wydane zostały trzy decyzje, w dwóch przypadkach Prezes Urzędu nie zgłosił sprzeciwu do transakcji i nie wszczynał postępowania kontrolnego. Jedna decyzja dotyczyła umorzenia postępowania. W pozostałych sprawach wydane zostały postanowienia o odmowie wszczęcia wstępnego postępowania sprawdzającego, ponieważ transakcje nie podlegały zgłoszeniu do UOKiK.

Szczegóły dotyczące przepisów z zakresu kontroli inwestycji można znaleźć w opublikowanych wyjaśnieniach.


Pliki do pobrania: