II Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie naszego województwa świętokrzyskiego.
Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do
31 grudnia 2019 r. oraz wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do dnia 29 lutego 2020.
Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:
• Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
• Wojewoda Świętokrzyski
• Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Koordynatorem Olimpiady jest Alicja Majka-Kowalczyk, tel. 41-366-19-41 wew. 104.
Termin zgłoszenia kandydatów do Olimpiady mija 18 października 2019 roku.

Regulamin II Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej wraz z załącznikami - plik pdf.

Zakres wiadomości wymaganych w I etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie powiatowym (obowiązuje stan prawny na dzień 15.07.2019 r.)
 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 12, 36 – 37;

 2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) – rozdział 1 - 6.

 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1149 ze zm.) – wyciąg – art. 22 , 384 - 385 , 449 - 449 , 556 - 581, 627 - 646, 725 - 733, 805 – 834;

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356).

 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) – rozdział 1-5.

 6. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 548 ze zm.) – rozdział 1 i 3;

 7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) - wyciąg – art. 1 - 4, 23a - 46, 99a - 105,

 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) – wyciąg – art. 3, 16, art. 17a - 17d oraz art. 18 – 19;

 9. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 ze zm.) - wyciąg art. 3-17.

 10. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1370) – rozdział 1-7;

 11. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 993 ze zm.) - rozdział 1-5;

Zakres wiadomości wymaganych w II etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie wojewódzkim (obowiązuje stan prawny na dzień 15.07.2019 r.)
Akty prawne z etapu I oraz:

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 473 ze zm.) – rozdział 1 i 2;

 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2038 ze zm.) - wyciąg art. 1-43 (rozdziału 1-4);

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) – wyciąg – art. 49 - 79 c;

 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) – wyciąg – art. 56 – 71b, art. 104 - 108, art. 109 – 110;

 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 573 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 4, art. 11 - 12, art. 18-21;

 6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1468 ze zm.) - wyciąg art. 1-31 (rozdział 1-7).