I Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

LISTA LAUREATÓW OLIMPIADY - lista laureatów


LISTA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY zakwalifikowanych do I etapu - lista uczestników
LISTA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY zakwalifikowanych do II etapu - lista uczestnikówWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w pierwszej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do 30 marca 2018 r. oraz wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Koordynatorem Olimpiady jest Alicja Majka-Kowalczyk, tel. 41 366 19 41 w. 104.


Regulamin I Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej wraz z załącznikami - plik pdf.

Zakres wiadomości wymaganych w I etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie powiatowym (obowiązuje stan prawny na dzień 08.09.2017 r.)
 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 12, 36 – 37;
 2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) – rozdział 1 - 6.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) – wyciąg – art. 221,  384 - 3853, 4491 - 44910, 556 - 581, 627 - 646, 725 - 733,  805 – 834;
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356).
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.) – rozdział 1-5.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.) – rozdział 1 i 3;
 7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) - wyciąg – art. 1 - 4, 23a - 46, 99a - 105,
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – wyciąg – art. 3, 16, art. 17a - 17d oraz art. 18 – 19;
 9. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 3 ze zm.) - wyciąg art. 3-17.
 10. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1370) – rozdział 1-7;
 11. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm.) - rozdział 1-5;

Zakres wiadomości wymaganych w II etapie Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej na poziomie wojewódzkim (obowiązuje stan prawny na dzień 08.09.2017 r.)

Akty prawne z etapu I oraz

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2060 ze zm.) – rozdział 1 i 2;
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 892 ze zm.) - wyciąg art. 1-43 (rozdziału 1-4);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) – wyciąg – art. 49 - 79 c;
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) – wyciąg – art. 56 – 71b, art. 104 - 108, art. 109 – 110;
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym  (Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44 ze zm.) – wyciąg – art. 1 - 4, art. 11 - 12, art. 18-21;
 6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1468 ze zm.) - wyciąg art. 1-31 (rozdział 1-7).